Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kimlik bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, ziyaretçi kayıt bilgileri gibi tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. tarafından (“Şirket”) tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; bina ve tesis yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, kurum operasyonlarının güvenliğinin
temini, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kamera kayıtlarının tutulması için dışardan hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Holding ve iştiraklerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; tarafımızca bizzat fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5.
Maddesi uyarınca; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişilerin Hakları İçin Başvuru

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; https://www.kalekilit.com.tr/tr web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile
öngörülen asgari koşulları sağlayan; kalekilitkalip@kale.hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kisiselveriler@kalekilit.com.tr e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Vadistanbul Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi No 3F/1-E Blok 34396 Sarıyer/İstanbul
Sarıyer/İstanbul
adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.